- först med nyheter om medicin

Experimentell CAR NK-cellterapi visar lovande resultat mot avancerad AML

EHA: CD33 CAR NK-cellterapi kan vara en fördelaktig behandlingsstrategi mot avancerad akut myeloid leukemi (AML).

Det antyder primära effekt- och säkerhetsdata från en fas 1-studie som presenterades vid EHA 2022.

Patienter med recidiverande eller refraktär AML har hittills inte gynnats av behandling med CAR-T cellterapi. Behandlingen har haft både begränsad effekt och allvarliga biverkningar. En av de största utmaningarna med att använda CAR-T-cellterapi vid AML är att flera av målen på tumörcellerna, t.ex. CD33, också uttrycks på friska blodstamceller. Därför finns ett behov att tänka i nya banor.

I fas 1-studien designade forskarna en CD33 CAR som känner igen AML-cellerna, men i stället för att vara baserad på genetiskt modifierade T-celler för att uttrycka den chimära antigenreceptorn är terapin baserad på NK-celler. Data från studien tyder på att strategin har potential. Fyra av de fem patienter som behandlades med CD33 CAR-NK hade ingen mätbar restsjukdom (MRD) 28 dagar efter infusion.

Behov för längre uppföljning

Studien inkluderade fem patienter med recidiverande eller refraktär AML i åldrarna 18 till 65 år. Median tumörbörda före infusion var 31 procent. Patienterna fick anti-CD33 CAR NK-celler (6 × 108, 1,2 × 109 eller 1,8 × 109 celler per behandling) efter att ha förbehandlats med Fludarabin och Cytoxan i upp till fem dagar. Studiens primära effektmått var responsfrekvens 28 dagar efter avslutad behandling samt biverkningar av behandlingen.

Tre patienter behandlades med tre serier av anti-CAR NK-celler (6 × 108, 1,2 × 109 och 1,8 × 109 celler) med ett intervall på sju dagar. En av patienterna fick feber (grad 1) som biverkning. Patient 1 och 2 uppnådde MRD komplett respons (CR) på dag 14 respektive dag 21 efter den första infusionen, dock fick  patient 2 fick ett återfall på dag 43. De återstående två patienterna (patienter 4 och 5) behandlades med en dos av anti-CAR NK-celler (1,8 × 109 celler). Patient 5 fick feber (grad 2) som biverkning. Båda patienterna uppnådde MRD CR dag 28 efter infusion.

Effekten av CD33 CAR-NK-cellterapi bör testas på fler patienter och med längre uppföljning, konkluderar forskarna i studiens abstract.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn