- först med nyheter om medicin

Överläkare: Ny studie kan förändra behandlingspraxis vid HER2-negativ bröstcancer

Antonios Valachis

ASCO: Patienter som har inoperabel och/eller metastaserad bröstcancer med lågt uttryck av HER2 har mycket större nytta av Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) jämfört med kemoterapi.

Det visar resultaten från fas 3-studien DESTINY-Breast04 presenterades på ASCO (abstrakt #LBA3). Det kan förändra behandlingspraxis, mener överläkare Antonios Valachis.

–  Resultaten är extra intressanta eftersom det är första gången man har kunnat definiera en ny subgrupp av bröstcancerpatienter och behandla dem med ett läkemedel som sedan tidigare är godkänt för HER2-positiv bröstcancer, säger Antonios Valachis, docent i onkologi och överläkare på Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Antonios Valachis tror att studieresultaten kommer att förändra behandlingssättet och att den här gruppen patienter som aldrig tidigare har varit aktuell för anti-HER2-terapi framöver kommer att behandlas med Enhertu.

Bättre än cytostatika

– Det man sett är att läkemedlet som riktar sig specifikt mot HER2-receptorer fungerar bättre än cytostatika för patienter med progredierande och /eller metastaserad bröstcancer som inte klassas som HER2-positiv utan har en lågt uttryck av HER2.

I studien visade Enhertu både signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) jämfört med standardbehandling med kemoterapi för patienter som uttryckte låg HER2 i sin tumör, oavsett hormonreceptorstatus.

DESTINY-Breast04 inkluderad 557 patienter med inoperabel och/eller metastaserad bröstcancer med lågt HER2-uttryck, definierad som immunhistokemi (IHK) 1+ eller 2+.

Uppnådde bägge utfallsmått

Fas 3-studien var en global multicenter, randomiserad, öppen, kontrollerad studie där patienterna randomiserades 2:1, till att antingen få trastuzumab deruxtecan 5,4mg/kg eller kemoterapi (capecitabine, erubulin, gemcitabine, paclitaxel eller nab-paclitaxel). Primärt utfallsmått var att undersöka effekten av Enhertu i den här specifika patientpopulationen. Sekundärt utfallsmål var säkerhet. Studien uppnådde både primärt och sekundärt utfallsmått.

Samtliga utfallsmått baserades på en blindad oberoende central granskning, BICR.

Bekräftad låg HER2

För att inkluderas i studien måste patienterna ha patologiskt bekräftad framskriden bröstcancer med lågt HER2-uttryck, antingen hormonreceptor (HR)-positiv (n=480) eller HR-negativ (n=60) som inte gick att operera och där endokrin behandling inte hjälpte. De skulle också tidigare ha erhållit en till två linjer kemoterapi.

Patienter med högt HER2-uttryck eller som tidigare behandlats med någon anti-HER2-terapi, inklusive ett antikroppsläkemedel eller hade kardiovaskulär sjukdom , ryggmärgskompression eller kliniskt aktiva metastaser i centrala nervsystemet liksom tidigare lungsjukdomar uteslöts från att delta.

Medianuppföljningen var 18,4 månader och median behandlingstid var 8,2 månader i gruppen som fick Enhertu och 3,5 månader i kemoterapigruppen. Progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med HR-positiv bröstcancer var 10.1 månader (95% konfidensintervall (KI): 9.5 -11.5) i Enhertuarmen och 5.4 månader (95% KI: 4.4-7.1) i kemoterapiarmen. Total överlevnad var 23.9 månader (95% KI: 20.8-24.8) i Enhertuarmen jämfört med 17.5 månader (95% KI: 15.2-22.4) i armen för kemoterapi.

Omdefiniera behandlingen

Målet med studien har också varit att omdefiniera behandlingen och att kunna ge Enhertu till patienter med metastaserad bröstcancer som tidigare ansetts vara HER2-negativa men har ett lågt uttryck av HER2.

–För patienter både i Sverige och i resten av världen betyder studieresultaten att det nu finns läkemedel för denna patientgrupp som kan fungera bättre än traditionell behandling med cytostatika. Men nu måste vi först invänta Europeiska Läkemedelsmyndighetens (EMA) godkännande av den nya indikationen, säger Antonios Valachis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn