- först med nyheter om medicin

TLV: Tukysa blir behandlingsalternativ för HER2-positiv bröstcancer

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Tukysa (tukatinib) i kombination med trastuzumab och kapecitabin ska ingå i den statliga läkemedelsförmånen för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer vilka tidigare fått minst två anti-HER2-behandlingar.

Patienter har nu tillgång till en kliniskt dokumenterad läkemedelskombination som visat sig signifikant förlänga den totala överlevnaden vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer, även när hjärnmetastaser förekommer.

Hos patienter med hjärnmetastaser har Tukysa-kombinationen visat sig förlänga den totala överlevnaden med 6 månader, skriver Seagen i ett pressmeddelanda. 

- TLV:s beslut är välkommet för både patienter och sjukvården, det innebär att vi nu får ett nytt behandlingsalternativ för patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Tukatinib i kombination med trastuzumab och kapecitabin har visat sig vara effektivt även på patienter med hjärnmetastaser, vilket drabbar en stor del - upp till 40-50 % av patienterna och där vi hittills haft mycket begränsade behandlingsalternativ, säger Barbro Linderholm, prövare och docent vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

I den pivotala HER2CLIMB-studien, en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie, minskade Tukysa i kombination med trastuzumab och kapecitabin risken för dödsfall med en tredjedel (34 %) och sjukdomsprogression eller död minskade med 46 % jämfört med enbart trastuzumab och kapecitabin.

Den totala överlevnaden förlängdes med 4,5 månader jämfört med kontrollgruppen. Hos patienter med hjärnmetastaser minskade kombinationsarmen med Tukysa sjukdomsprogression och risk för död med mer än hälften (52 %) och förlängde medianöverlevnaden med 6 månader.3 Studien är den första registreringsstudien med patienter som har avancerad HER2-positiv bröstcancer och som inkluderar patienter med stabila och aktiva hjärnmetastaser – de sistnämnda är vanligtvis uteslutna från kliniska prövningar på grund av sjukdomens omfattning.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn